Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNPDO 14 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu otrzymanych darowizn

ZGODA

DARCZYŃCY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu otrzymanych darowizn

 

Ja, niżej podpisana / podpisany* ……………………………………………………………………………………………,

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

przez administratora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl,

w celu wykonywania obowiązków administratora z tytułu otrzymanych darowizn.

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

………………………………………………………………………………………….

data

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

darczyńcy

 

* niepotrzebne skreślić


PDFZNPDO 14 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu otrzymanych darowizn.pdf

  • RODO

    Data publikacji: 18-01-2021 08:51
Wersja XML