Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNPDO 1 Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy

ZGODA

KANDYDATA DO PRACY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy

 

Ja, niżej podpisana / podpisany* ……………………………………………………………………………………………,

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
w mojej ofercie pracy / CV*,
których przetwarzanie nie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a które zawarłem w ofercie / CV*
z własnej woli,

przez administratora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl,

w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy.

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

………………………………………………………………………………………

data

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

kandydata do pracy

 

* niepotrzebne skreślić


PDFZNPDO 1 Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy.pdf

  • RODO

    Data publikacji: 18-01-2021 08:51
Wersja XML