Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WZNPDO

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja, niżej podpisana / podpisany* ……………………………………………………………………………………………,

w dniu …………………………, o godz. …………………………,*

wycofuję uprzednio wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie wszelkich / niżej wymienionych* danych osobowych:

przez administratora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl,

we wszelkich celach / w celu / w celach:*

 

 

…………………………………………………………………………………………………

data i czytelny podpis

osoby wycofującej zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

* niepotrzebne skreślić


PDFWZNPDO.pdf

  • RODO

    Data publikacji: 18-01-2021 08:51
Wersja XML