Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 24/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 20.10.2021 R.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie Rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz INSTRUKCJI SŁUŻBOWEJ „INWENTARYZACJA”.

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2021.

 

§ 1

1. Inwentaryzacja rozrachunków (należności) i środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należy przeprowadzić metodą potwierdzenia sald wg stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudzień 2021 r.

 

2. Za prawidłowe przeprowadzenie w/w inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi

Pani Ewa Mandalka.

 

3. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć do dnia 15.01.2022 r.

 

§ 2

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji (uzgadniania) sald aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji metodą ich potwierdzania lub spisowi z natury.

 

2. Weryfikacji podlegają salda na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

3. Za prawidłowe przeprowadzenie w/w inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi

Pani Ewa Mandalka.

 

4. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć do dnia 15.01.2022 r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZARZĄDZENIE NR 24 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

  • 2021

    Data publikacji: 28-01-2021 08:06
Wersja XML